Algemene Daaglikse Reëls en Regulasies van Liefieland

INSKRYWINGSVOORWAARDES

♥ Kinders tussen die ouderdom van 4 maande tot 5 jaar word aanvaar.
♥ Die onderrig taal is Afrikaans en Christelike waardes word aanvaar en uitgeleef.
♥ Die skool behou reg van toegang en toelating.

VERSORGINGSURE

♥ Die versorgingsure van u kind(ers) is vanaf 07h00 in die oggende tot 13h30 vir halfdag kind(ers) en tot 17h30 vir voldag kind(ers).
♥ Indien na-uurse versorging plaasvind, onderneem u om ‘n addisionele fooi, bereken teen R50.00 per halfuur of gedeelte van ‘n halfuur, aan LIEFIELAND PTY KLEUTERSKOOL te betaal.
♥ Halfdag kinders moet tussen 12:30 en 13:30 afgehaal word.

DAE VAN VERSORGING

♥ U kind(ers) word vanaf Maandag tot Vrydag versorg. Die skool is nie oop gedurende Publieke Vakansiedae nie, en ook nie oor naweke nie.

VAKANSIE-SLUITING

♥ Liefieland PTY KLEUTERSKOOL sluit elke jaar gedurende die Desember vakansie, en heropen weer in Januarie. (Sien jaarlikse beplanning vir datums)
♥ Die skool is gesluit vir 5 ADDISIONELE dae deur die loop van die jaar
♥ Die kleuterskool sal gesluit wees oor naweke en publieke vakansiedae.

SKOOLFONDS

♥ Alle skoolgelde is vooruit betaalbaar voor of op die laaste dag van elke maand vir 12 maande.
♥ Daar is ‘n jaarlikse R350 nie-terugbetaalbare registrasiefooi
betaalbaar met registrasie / aansoek vorm. Aansoek is dus nie geldig indien registrasiefooi uitstaande is. Aansoek is eers 100% volledig met ontvangs van registrasiefooi.
♥ Internetbetalings: Gebruik u kind se naam en van as verwysing

BEWYS VAN BETALING moet maandeliks gestuur word na liani@liefieland.co.za

♥ Kortings: betaal van skoolfonds vir 6 maande vooruit – 5% afslag.
♥ Betaling van skoolfonds vir 12 maande vooruit – 10% afslag
♥ 2 de Kind afslag, 5%

INVORDERINGSKOSTES | LAAT BETALINGS

♥ Invorderingskoste ten opsigte van laat betalings van R50.00 per dag is addisioneel betaalbaar indien die betaling van fooie vir die versorging van u kind(ers) die skool later as die eerste dag van ‘n maand bereik.
♥ Indien fooie nog uitstaande is teen die 5de van die maand, behou die skool die reg voor om die kontrak met onmiddellike effek te kanselleer. Hierdie reël sal streng toegepas word.

AFWESIGHEID, SIEKTE, AANSTEEKLIKE SIEKTES OF VAKANSIES

♥ Geen korting word gegee tydens die kind(ers) se afwesigheid weens siekte of wanneer hy|sy met vakansie is nie, of wanneer die skool sluit vir vakansie nie.
♥ Die ouers onderneem om aanspreeklik te bly vir die volle fooi (asof die kind(ers) die skool bywoon) weens watter rede ookal, vir enige lengte van tyd wat die kind(ers) van LIEFIELAND PTY KLEUTERSKOOL afwesig was.
♥ Die ouers onderneem om die volle fooi vir die sluitingstydperk gedurende Desember en Januarie elke jaar te betaal, asof die kind(ers) die skool bywoon.
♥ Die ouers|voogde van die kind(ers) onderneem om geen kennis van ontrekking van enige kind(ers) gedurende November te gee nie (ongeag of die kind(ers) terugkeer of Laerskool toe gaan die volgende jaar). Die laaste datum waarop kennis van staking van bywoning dus kan geskied, is op 1 Oktober vir die einde van Desember.
♥ Geen vorderingsverslae sal uitgegee word indien skoolfonds nie op datum betaal is nie. Geen uitsonderings sal op hierdie reël gemaak word nie.
♥ Indien u nie duidelikheid omtrent dit het nie bespreek dit dan asseblief met die ondertekening van hierdie ooreenkoms.

KENNISGEWING VAN STAKING VAN BYWONING

♥ EEN KALENDERMAAND SKRIFTELIKE KENNISGEWING moet gegee word, sou ‘n kind die skool verlaat. Een kalender maand beteken dus dat kennis slegs gegee kan word op die einde van ‘n maand.

MEDIESE SORG

♥ Alle medikasie wat aan u kind gegee moet word tydens ons sorg moet in die Medikasie Register of medikasie strookie aangeteken word- Geen medikasie sal aan ‘n kind gegee word indien dit nie aangeteken is nie.
♥ Alle medikasie MOET aan die klas onderwyseres gegee word en mag onder geen omstandighede in die kind se tas gelos word nie.
♥ Indien u kind siek word by die skool, sal u as ouer gekontak word indien die personeel dink dit is in die kind se beste belang om huistoe|dokter toe te gaan.
♥ Kleuters met koors hoër as 38.5°C, sal huistoe gestuur word, en weer toegelaat word by die skool met medikasie vir die spesifieke siekte.
♥ Geen kind sal toegelaat word by die skool met ‘n aansteeklike siekte nie.
♥ Geen kleuter met luise|nette sal toegelaat word by die skool nie

ALGEMEEN

♥ Ouers word versoek om hulle kinders persoonlik aan die personeel aan diens te oorhandig.
♥ GEEN KLEUTER MAG BUITE DIE HEK GELOS WORD OM ALLEEN IN TE LOOP NIE!
DIT IS GEVAARLIK! Kleuters moet tot by die klas geneem word.
Maak asseblief seker u kleuter is op die laatste by die skool 8:00am.
♥ Ons dagprogram begin stiptelik 8:30 en aankoms na die tyd
veroorsaak ontwrigting in die klaskamers
♥ Wees asseblief stil in die skool gebou tussen 11:30 – 14:15 aangesien
babas en kleuters dan rus
♥ Geen speelgoed word toegelaat by die skool nie. RESPEKTEER ASB DIE ReëL, teensy toestemming gegee word vir spesiale dae
♥ Geen vuil taalgebruik|laster|swak maniere word geduld by die skool nie.
♥ Maak asseblief seker van u kind se veiligheid in die parkeerarea buite die skool.
♥ Maak asseblief die hek ten alle tye toe!
♥ Maak asseblief seker dat daar nie ‘n ander kleuter die terrein verlaat saam met u nie.
♥ Ry asseblief stadig in die LIEFIELAND PTY KLEUTERSKOOL omgewing.
♥ Geen kleuters sal aan ouers gegee word indien ouer onder die invloed van drank is nie.
♥ Enige besoekers moet eers by die kantoor aanmeld.
♥ Die skool moet in kennis gestel word van enige veranderings t.o.v straatadres, posadres telefoonnommers of mediese besonderhede.
♥ Laat weet die klasonderwyseres vroegtydig indien u kind sy|haar partytjie by die skool wil hou sodat die nodige reëlings getref kan word.
♥ Maandbeplanners word op die eerste dag van elke maand op die whatsapp groepies uitgestuur en in die kleuter se huis toe stuur koevert. Met tyd, sal al hoe meer inligting op die yskas kalender verskyn.
♥ Kleuters kyk DVD’s slegs op reënerige|koue dae asook in die vakansieprogram. Indien u kleuter ‘n DVD wil saambring skooltoe op die dae, maak asseblief seker die
ouderdomsbeperking is gepas. Slegs Familie DVD’s
♥ Indien u kind deur iemand anders afgehaal word, moet die skool skriftelik|telefonies of per sms in kennis gestel word. Stel asseblief die klasonderwyser sowel vir die skoolhoof, Liáni Huysamen, 072 316 4424 | 028 514 1288 in kennis
♥ Indien ‘n ouer, om watter rede ook al, toesig oor kind(ers) verloor, is dit die ouer met wettige toesig se verantwoordelikheid om die nodige dokumentasie en hofbevele aan die skool te verskaf, vir so ‘n reëling om in gebruik gestel te word. Liefieland PTY KLEUTERSKOOL sal nie verantwoordelik gehou word indien die nodige dokumentasie nie ontvang is nie, en kind(ers) as gevolg daarvan verkeerdelik aan ‘n ouer besorg word.
♥ Indien u kleuter aan buitemuurse aktiwiteite deelneem, kan u met die klasonderwyseres gesels en uitvind of dit moontlik sal wees om kleuters aan te trek by die kleuterskool.
♥ Ongelukkig is dit nie op enige tyd moontlik om individuele kleuters gereed te kry vir ander aktiwiteite nie. Ongelukkig kan geen kleuter wat terug kom van ‘n buitemuurse aktiwiteit, slaap indien die skool se slaaptye reeds verby is nie.

OUER KOMMUNIKASIE

♥ Kommunikasie by Liefieland PTY KLEUTERSKOOL vind plaas op die volgende metodes:
♥ Whatsapp klasgroepe – meeste daaglikse kommunikasie en herinneringe vanaf klasonderwyeresse vind plaas deur middel van whatsapp groepe.
♥ Maandelikse nuusbrief vanaf Skoolhoof wat op groepe geplaas word en per epos aan ouers gestuur. (Indien die ouer nie die nuusbriewe ontvang, bly dit die ouer se verantwoordelikheid om seker te maak dat epos adres korrek is)
♥ Maandelikse beplanners word op die whatsapp groepe uitgestuur en word ook opgesit in die klaskamers sowel as aansteekbord by ingangsportaal.
♥ Indien daar ‘n insident by die skool plaasgevind het waarby ‘n kind betrokke is, mag geen ouer ander ouers kontak of met die ander kind praat nie. Alle situasies word professioneel deur die skoolhoof en personeel hanteer. Ouers mag ook nie daarop aandring dat ouers mediese kostes dra agv ‘n insident